תנאי שימוש /תקנון אתר MARLEY OF HOUSE

חברת יוניק סוכנויות ח.פ 514259365

1. כללי

ברוכים הבאים לאתר MARLEY OF HOUSE ישראל, המופעל על ידי חברת יוניק סוכנויות בע”מ ח.פ 514259365 (האתר ו/או מפעיליו ו/או החברה ו/או מי מקבוצת קאופמן ו/או מי מטעמם יכונו כולם להלן: “האתר”).

השימוש והרכישה דרך האתר כפופים לתנאים המפורטים להלן אשר מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר. הגלישה והשימוש באתר כאמור תחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. האתר ממליץ איפה לקרוא בעיון את תקנון האתר ולפעול על פי הוראותיו.

האתר מבהיר כי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר במציאות, מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב, ויתכן שיהיו הבדלי גוונים גם כתוצאה משינויי תאורה בעת הצילום. אשר על כן מומלץ כי כל משתמש יבדוק באופן עצמאי את הפריטים באופן פיזי טרם ביצוע ההזמנה.

החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת אולם שינוי שיבוצע יחול רק על רכישת מוצרים ושירותים שהוזמנו לאחר השינוי.

2. רכישת פריטים

2.1      מחיר הפריט הוא המחיר הנקוב לצידו, והוא תקף אך ורק ליום ביצוע ההזמנה והתשלום בפועל מצד המשתמש. רק הסכומים והמחירים המוצגים באתר בשקלים חדשים וכוללים מע”מ – הם המחירים המחייבים.

2.2    רשאי לבצע רכישה באמצעות אתר זה רק מי שהינו לקוח פרטי, ולא עסקי, והינו  בן 18 שנים ומעלה, בעל כתובת דוא”ל חוקית ותקיפה ברשת האינטרנט, ואשר ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף.

2.3     המכירה תהיה תקפה רק לאחר שהמשתמש יקבל את אישור האתר כי ההזמנה אושרה על ידי הספק/ים ולאחר קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי. ספירת ימי האספקה תחל מיום אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 5 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אזי האתר רשאי לבטל את ההזמנה.

2.4      מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.

3. הזמנת המוצרים ואישור ההזמנה

3.1      עלות ההובלה ועלות ההרכבה, אינה כלולה במחיר הנקוב באתר אלא אם נכתב במפורש אחרת.

3.2      האתר יפנה לחברת כרטיסי האשראי על מנת לקבל את אישורה לעסקה. מובהר, כי גם אם יינתן על ידי האתר אישור להזמנה, אך לא יינתן אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי, לא ייראו באישור שניתן על ידי האתר, ככל וניתן, כהתחייבות של האתר לספק את הפריטים.

3.3      ככל שיתקבל אישור האתר, יאשר האתר את ההזמנה וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש.

3.4      האתר מקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, יודיע על כך האתר לצרכן תוך יום עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא התשלום ששולם, והמזמין מוותר וויתור סופי מלא ומוחלט על כל תביעה או טענה מעבר לאחת משתי האפשרויות הנ”ל.

4. אספקת הפריטים

4.1      ככל ושולם בגין הובלה, אספקת המוצרים תהא אך ורק לכתובת שצוינה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והאתר יעשה את מירב המאמצים, כי המוצר יסופק בתוך 5 ימי עסקים. האספקה הינה רק בתחומי מדינת ישראל, וככל ומבוקשת אספקה אל מחוץ למדינת ישראל, יש לפנות ולתאם זאת ישירות מול האתר, שיבחן את הבקשה והיתכנות אספקה אל מחוץ למדינת ישראל, ויתמחר את עלויות השילוח, מבלי שהאתר מחויב לכך. באספקה למושבים ו/או קיבוצים ו/או מקומות בהם הדואר הינו מרכזי, האספקה תהיה לדואר המרכזי ולא לבית הלקוח.

4.2      מועד האספקה מצוין בכתב ההזמנה ובאישור ההזמנה לפי הפריט המוזמן והוא גובר על כל האמור בהוראות הכלליות באתר.

4.3    אנו עושים את מיטב יכולתנו על מנת לעמוד במועדי האספקה אך לעיתים יש סיבות שאינן תלויות בנו ובכלל זה אופן עבודת חברת השילוח ו/או דואר ישראל, עיכוב ביבוא מחו”ל, עיכוב מחמת אזורים שמצויים בסגר ו/או הגבלת תנועה מכל סיבה שהיא, גמר המלאי וכיו”ב. במקרים אלו, אנו נעדכן אתכם וניתן לכם את האפשרות לקבל את כספכם בחזרה או להמתין למועד אספקה חדש.

4.4      במסגרת תיאום האספקה, תעמוד חברת השילוח בקשר ישיר מול הלקוח, והוא מביע הסכמתו לכך, לקבל פניות בסמס, שיחות טלפון, הודעות ווטסאפ, וכיו”ב, והוא ישתף פעולה לקבלת המוצר כאמור, ועליו לזהות את עצמו באמצעות תעודת זהות וכרטיס האשראי בו שולמה העסקה.

4.5      סירוב המזמין לקבל את הסחורה, מכל סיבה שהיא, יחייב את המזמין בהוצאות אחסנה בסכום שייקבע על ידי האתר, אך לא פחות מסכום עלות המשלוח הלוך-חזור בסך 58 ₪.

5. אחריות למוצרים

5.1      על מקבל הסחורה לבדוק את הפריט בעת קבלתו ולדווח לאתר על כל פגם או אי התאמה של הפריט שסופק לפריט שהוזמן.

5.2      האחריות לכל הפריטים אשר מפורסמים באתר תהיה על פי תעודות אחריות ככל שיספק הספק.

5.3      במועד אספקת הפריטים ימציא האתר לצרכן תעודת אחריות בגין הפריטים שחלה בגינם אחריות.

5.4      על מנת שתעודת האחריות תיכנס לתוקף, על המשתמש לפעול על פי האמור בתעודת האחריות והוראות ההפעלה של המוצר.

5.5      מומלץ למשתמש לקרוא היטב את תנאי האחריות והוראות ההפעלה של המוצר ולשמור את תעודת האחריות.

6. הגבלת השימוש באתר

6.1      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.1.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

6.1.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

6.1.3 המשתמש מסר לאתר ו/או למוקד שירות הלקוחות פרטים שגויים;

6.1.4 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או מי מטעמן של החברות ו/או בצד ג’ כלשהו לרבות משתמשים אחרים באתר.

6.1.5 האתר קיבל הוראה מהספק ו/או מחברת האשראי ו/או מכל גורם אחר, שלא לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר.

7. הגבלת אחריות

7.1      כמו כן האתר לא יהיה אחראי לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או במוצר הנרכש;

7.2      האתר לא יהי אחראי לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בפריט ו/או בשירות ו/או בכל הקשור עם מי מאלה) לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר (וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה באתר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, כח עליון, רעידת אדמה, סופה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

7.3      האתר לא יהיה אחראי לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת), לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

7.4      בכל רכישה שתשולם לאתר, ינהג האתר כלפי המשתמש על פי הוראות חוקי הגנת הצרכן.

8. אבטחה ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש

8.1      האתר משקיע את מירב המאמצים הנדרשים על מנת להבטיח את אבטחת הנתונים המוזנים על ידי המשתמש, לרבות פרטי המשתמש ופרטי התשלום דרך הרשת. בהתאם, האתר הנו אתר מאובטח וההתממשקות למערכת נעשית באופן מוצפן בלבד, בפרוטוקול SSL, המקובל בסחר האלקטרוני.

8.2      האתר לא יעשה כל שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה אלא למטרת ביצוע ההזמנה, אישורה, לרבות אצל צדדים שלישיים, ובכפוף לאמור בסעיף להלן המידע האמור לא יימסר לגוף אחר למעט לספק ו/או המוביל ו/או המרכיב ולגורמים הקשורים לביצוע ולאספקת המוצרים.

8.3      פרטי המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

(א) אם ידרשו האתר והחברה המפעילה אותו לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבלו התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר והחברה המפעילה אותו; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל האתר והחברה המפעילה אותו כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהם ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל האתר והחברה המפעילה אותו חשד כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל האתר חשד כי המשתמש הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עמה ו/או עם מי מטעמה.

9. קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): בתכני האתר, במוצרים ושירותים המוצעים בו, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של האתר בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

10. שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בערוצים הבאים:

דואר אלקטרוני: sherut@u-nique.co.il טלפון: 073-2470759

וואטסאפ: 052-424-6143

כתובתנו: פארק לב הארץ צומת קסם ת.ד 600 מיקוד 48105. ראש העין

11. מידע פרסומי

המשתמש מצהיר ומאשר, כי הוא מסכים לקבלת דברי דואר ו/או חומר פרסומי, וידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת” כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 (“דבר פרסומת” – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה בכתב בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות לפי הפרטים דלעיל.

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לאתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת האתר ו/או קבוצת קאופמן, לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי קבוצת קאופמן, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת אימייל שתשלח אליו מאת האתר ו/או קבוצת קאופמן, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

האתר ו/או קבוצת קאופמן, רשאים, אך לא חייבים, לפי לשיקול דעתם הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

12. קישורים

12.1.  ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של האתר ו/או הבית של מרלי ו/או של קבוצת קאופמן, האתר ו/או כל החברות והקבוצה הנ”ל, אינם אחראים לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל לבוא לאתר ו/או לקבוצת קאופמן בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

12.2. כמו כן, האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

12.3.  האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

13. שימוש בעוגיות (cookies)

13.1. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות” קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

14. שינויים בהיקף השירותים

14.1.  האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.

14.2.  האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי על סגירת האתר. האתר יפרסם באתר על כוונתו לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר בקשר לכך.

14.3. האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.

15. נגישות

15.1.   על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

15.2.  למרות האמור לעיל ומאמצי האתר להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. האתר מבקש להבהיר כי הוא ממשיך במאמציו לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

15.3.  בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו מונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות לרכז הנגישות באתר בדואר אלקטרוני:  sherut@u-nique.co.il.

16. הנחות ומבצעים

16.1.  מבצעי מחיר מיוחד באתר: אין כפל מבצעים והנחות. בכפוף לתקנון המבצע שבסניפים / באתר. האתר רשאי להפסיק את המבצע בכל עת.

16.2. מבצעי עגלה / קנה קבל: קבלת מוצר המתנה במבצעי ‘קנה קבל’ מותנית בקניית המוצר שבמבצע. במידה והתווסף מוצר המתנה ללא המוצר שבמבצע הלקוח לא זכאי לקבל את מוצר המתנה. הלקוח זכאי להטבה אחת בלבד גם במקרה וצרף לסל יותר מיחידה אחת של מוצר מתנה. במקרה של פיצול עסקאות הלקוח זכאי להטבה אחת בלבד. לקבלת ההטבה יש להוסיף את המוצר שבהטבה לסל, בעמוד התשלום. באחריות הלקוח לצרף את המוצר לסל. אין כפל מבצעים. בכפוף לתקנון המבצע שבסניפים. הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

16.3. ניתן לממש קוד קופון אחד בלבד בכל הזמנה. אין כפל מבצעים והנחות.

17. שונות

17.1.     כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות ביצוע עסקאות, גלישה באתר, התכנים, המוצרים והשירותים ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש, לשימוש באתר ולמוצרים הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים או בעיר תל אביב או בעיר חיפה או בעיר באר שבע, ובהן בלבד, והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

17.2.     במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

17.3.     כל השתהות של האתר בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלה על האמור בתקנון.

17.4.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

18. מדיניות החזרות וביטולים

18.1. כל הרוכש מוצר באתר Houseofmarley.co.il, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1211 (להלן “החוק”) באמצעות טופס ייעודי בעמוד “ביטול עסקה” באתר, בהודעה בעל פה במקום העסק, בדואר רשום לכתובת: פארק תעשייה לב הארץ, צומת קסם, ת.ד. 600 ראש העין, בדואר האלקטרוני: sherut@u-nique.co.il או בעל פה בטלפון 07-32470759. 

18.2. ביטול עסקה ברכישה של מוצר במכר מרחוק יתאפשר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.

18.3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו במסמך הגילוי ו/או אי-אספקה במועד שנקבע ו/או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. על הצרכן להחזיר את המוצר על חשבונו לחברה.

18.4. בעת ביטול עסקה עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו במסמך הגילוי ו/או אי-אספקה במועד שנקבע ו/או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

18.5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

18.6. חברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

18.7. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. העסק רשאי לדרוש מהצרכן להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

18.8.     ככל ובמסגרת העסקה קיבל המזמין הטבת מוצר כלשהיא (‘קנה – קבל’) מותנה ההחזר הכספי בהחזרת המוצר שבגין ביטול העסקה ביחד עם המוצר שהתקבל במסגרת הטבת המוצר.

18.9.     בקשה להחלפת מוצר, כמוה כביטול עסקה, והצדדים ינהגו ביחס לבקשה שכזו על פי המתווה המתואר לעיל