MARLEY OF HOUSE – חברת יוניק סוכנויות 563952415

אספקת הפריטים(משלוחים)

4.1      ככל ושולם בגין הובלה, אספקת המוצרים תהא אך ורק לכתובת שצוינה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והאתר יעשה את מירב המאמצים, כי המוצר יסופק בתוך 10 ימי עסקים. האספקה הינה רק בתחומי מדינת ישראל, וככל ומבוקשת אספקה אל מחוץ למדינת ישראל, יש לפנות ולתאם זאת ישירות מול האתר, שיבחן את הבקשה והיתכנות אספקה אל מחוץ למדינת ישראל, ויתמחר את עלויות השילוח, מבלי שהאתר מחויב לכך. האספקה הינה לבית עד לבית הלקוח עם חברת המשלוחים תפוז.

4.2      מועד האספקה מצוין בכתב ההזמנה ובאישור ההזמנה לפי הפריט המוזמן והוא גובר על כל האמור בהוראות הכלליות באתר.

4.3      מועד האספקה עלול להידחות מחמת נסיבות שאין לאתר שליטה עליהן ובכלל זה אך לא רק, מחמת: אופן עבודת חברת השילוח ו/או דואר ישראל, משבר הקורונה וההגבלות שמחמתו, עיכוב ביבוא מחו”ל, עיכוב מחמת אזורים שמצויים בסגר ו/או הגבלת תנועה מכל סיבה שהיא, גמר המלאי וכיו”ב. כמו כן, האתר שומר על זכותו לשנות את מועד האספקה בהתאם לצרכים והנסיבות.

4.4      במסגרת תיאום האספקה, תעמוד חברת השילוח בקשר ישיר מול הלקוח, והוא מביע הסכמתו לכך, לקבל פניות בסמס, שיחות טלפון, הודעות ווטסאפ, וכיו”ב, והוא ישתף פעולה לקבלת המוצר כאמור, ועליו לזהות את עצמו באמצעות תעודת זהות וכרטיס האשראי בו שולמה העסקה.

4.5      סירוב המזמין לקבל את הסחורה, מכל סיבה שהיא, יחייב את המזמין בהוצאות אחסנה בסכום שייקבע על ידי האתר, אך לא פחות מסכום עלות המשלוח הלוך-חזור בסך 58 ₪.

מדיניות החזרות וביטולים

18.1.     כל הרוכש מוצר באתר Houseofmarley.co.il, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1211 (להלן “החוק”) בהודעה בכתב לשירות הלקוחות הנ”ל בדואר האלקטרוני: sherut@u-nique.co.il או בעל פה בטלפון 03-6032777. (באופן כללי, זכות הביטול קיימת בתוך 14 יום מקבלת המוצר או הפרטים ביחס אליו (פרטים אלו מופיעים באתר ובמסגרת ההזמנה שמבצע המזמין – פרטי המוכרת, מחיר, תנאי תשלום, זיהוי המוצר), לפי המאוחר,  ואם מדובר באדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 14 ג 1 לחוק, בתוך 4 חודשים מהתקיים האמור, ובכפוף לעמידת המזמין בתנאי ההגדרה הנ”ל.

18.2.     בכפוף לזכותו של המזמין לבטל את העסקה על פי חוק כאמור, ולאחר החזרת המוצר, על אחריותו ועל חשבונו של המזמין, למשרדי החברה, כשהוא שלם תקין באריזתו המקורית, ומבלי שנעשה בו שימוש, ישיב האתר למזמין את הסכומים ששילם בניכוי הסכום הקבוע בחוק. ככל וההחזרה היא מחמת היותו של המוצר- פגום ביצור ובמסגרת האחריות, ומבלי שהמזמין גרם לפגם ו/או החמיר אותו, האתר ישיב למזמין את הסכומים ששילם ללא הפחתה כלשהיא, לאחר שהמזמין יחזיר את המוצר על אחריותו ועל חשבונו. ההשבה תבוצע בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע האמור על ידי המזמין. באחריות המזמין לוודא מסירת המוצר חזרה למשרד שירות הלקוחות, ולעדכן אותו, לפי הפרטים דלעיל, בדבר ביצוע החזר המוצר כאמור, עם בקשה בכתב להשבת הסכומים ששילם.

18.3.     ככל ובמסגרת העסקה קיבל המזמין הטבת מוצר כלשהיא (‘קנה – קבל’) מותנה ההחזר הכספי בהחזרת המוצר שבגין ביטול העסקה ביחד עם המוצר שהתקבל במסגרת הטבת המוצר, כשגם המוצר נשוא הטבת המוצר, באריזתו המקורית, במצב תקין, ומבלי שנעשה בו שימוש. ככל ומוצר הטבת המוצר לא הוחזר, יחויב הלקוח במלוא מחיר מוצר ההטבה כתנאי לביצוע ההחזר הכספי, וניתנת לאתר הוראה בלתי חוזרת לקזז את הסכום כאמור מסכום ההחזר הכספי ללקוח.

18.4.     בקשה להחלפת מוצר, כמוה כביטול עסקה, והצדדים ינהגו ביחס לבקשה שכזו על פי המתווה המתואר לעיל.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בערוצים הבאים:

דואר אלקטרוני: sherut@u-nique.co.il טלפון: 03-6032777

פקס: 03-9418333

כתובתנו: פארק תעשייה לב הארץ, צומת קסם, ת.ד. 111 ,ראש העין 31115