תקנון פעילות

ONE-LOVE

חברת יוניק סוכנויות ח.פ 563952415 מכריזה בזה על עריכת פעילות – זכייה בפטיפון במהדורה מוגבלת

 1. פרשנות והגדרות:

  א. השימוש בתקנון זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה ו/או ברבים.

  ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם אודות הטבות, תגברנה הוראות תקנון זה.

  ג. “אתר הפעילות” – עמוד ה- Facebook וה- Instagram של עורכת הפעילות

פייסבוק:

https://www.facebook.com/HouseofMarleyIL

אינסטגרם:

https://www.instagram.com/houseofmarley_il

ד. “הפעילות” – פעילות נושאת פרס, שנערכת בין המשתתפים באתר הפעילות, ותיערך בין התאריכים שיפורטו בתקנון זה, אשר הזוכה בה יזכה בפרס המפורט בתקנון זה.

ה. “הפרס” – פטיפון מדגם Stir It Up Wireless

ו. “כתובת הדואר” – כתובת הדואר האלקטרוני של עורכת הפעילות sherut@u-nique.co.il

ז. “עורכת הפעילות” – חברת יוניק סוכנויות ח.פ 563952415  במענה כאמור לעיל; כל החלטה או בחירה בהתאם לתקנון התחרות, יהיו על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות;

“משתתף/ים/לקוח”: כל בגיר אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהיה תקף במדינת ישראל עפ”י כל דין, שרשום באתר הפעילות, ושאישר את הסכמתו לתנאי תקנון הפעילות

ח. “הזוכה” – המשתתף שרשם הערה, כהגדרתה להלן, באתר הפעילות ועורכת הפעילות בחרה אותו כזוכה.

ט. “תקופת הפעילות” -הפעילות תיערך החל מיום 20.4.24 ותסתיים ביום 7.4.24 ;עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה או להאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת או נימוק. הודעה בדבר שינוי תקופת הפעילות תפורסם סמוך למועד השינוי בעמוד הפייסבוק/אינסטגרם

 1. תנאי הפעילות:

  א. עורכת הפעילות תפרסם את הפעילות באתר הפעילות. גלישה באתר הפעילות או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה לכל דבר ועניין את הסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצע ו/או יבצע המשתתף באתר הפעילות. המשתתף אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר הפעילות.

  ב. ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.

  ג. הזכאים להשתתף בפעילות הינם המשתתפים, כהגדרתם לעיל.

  ד. מובהר כי , עורכת הפעילות, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם, אינם זכאים להשתתף בפעילות.

  ה. לא ניתן להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת.

  ו. בתקופת הפעילות, על המשתמש לעקוב אחר עמוד האינסגרם של מבצע הפעילות ולהגיב על גבי הפוסט בהתאם לשאלה שנשאלה “מה ז’אנר המוזיקה האהוב עליך”. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את מועמדותו של המשתתף בתחרות.

  ז. העלאת ההערה לאתר הפעילות מהווה הסכמה ומתן הרשאה של המשתתף לעורכת הפעילות להציג את ההערה באתר הפעילות, באתר האינטרנט או בכל אמצעי מדיה אחר ואישור לכך שהמשתתף הוא בעל כל הזכויות על-פי כל דין בהערה שהועלתה על-ידו לאתר הפעילות.

  ח. בשימוש באתר הפעילות, נותן המשתתף את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תוכל ליצור עמו קשר בפרטי ההתקשרות שמסר (בטלפון, במסרונים, בפקס, בדואר אלקטרוני ו/או אחר) לשם הודעה על מתן הפרס במידה ונבחר להיות הזוכה בפעילות.

  ט. הפעילות וההשתתפות בתחרות באתר הפעילות כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. הלקוח מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. שימוש באתר הפעילות יהווה אישור בלתי חוזר של הלקוח כי קרא את התקנון והבין את כל הוראותיו.

  י. תוצאות התחרות, גם באתר הפעילות ובאמצעי מדיה נוספים על פי קביעתה הבלעדית של עורכת הפעילות.

  יא. עורכת הפעילות רשאית לפסול משתתף בתחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות כל דין.

  יב. מובהר בזאת, כי אופן קביעת הזוכה, נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות .

  יג. במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ”י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

  יד. עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את זהות הזוכה בתחרות באתר הפעילות ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה.

 2. הזכייה בפרס ומימושו:

  א. בחירת הזוכה תעשה בתום תקופת הפעילות, כהגדרתה לעיל, ע”י מנהל הפעילות מטעם עורכת הפעילות. הקריטריון לבחירת הזוכה יהיה לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות. מוסכם, כי המשתתפים מוותרים על כל טענה בקשר לבחירה כאמור ויהיו מנועים מלהשמיע כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ו/או בכל עניין הקשור לתקנון ו/או לתחרות ו/או להחלטות שהתקבלו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמם.

  ב. תוצאות הפעילות תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור או השגה.

  ג. המשתתף שיבחר ע”י עורכת הפעילות יזכה בפרס.

  ד. קבלת הפרס הינה אישית ולפיכך תוענק אך ורק למשתתף עצמו, אשר יזהה עצמו באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף או דרכון בתוקף).

  ה. הפרס אינו ניתן להמרה ו/או להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, וכל הטבה הניתנת ביחס למוצרי עורכת הפעילות, לא יחולו לגביו (למשל: הזכות להחלפת הפרס,  צבירת נקודות מועדון, וכל כיו”ב).

  ו. עורכת הפעילות תפרסם את הזוכה בתחרות בעמוד הפעילות. הזוכה

  יתבקש לשלוח את פרטיו האישיים לכתובת המייל sherut@u-nique.co.il כדי שעורכת הפעילות תוכל ליצור עימו קשר.

  ז. למען הסר ספק, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרס ו/או בפקיעת מועד המימוש.

  ח. ככל שלא ייקלטו נתונים/הערות בשל תקלה ברשת האינטרנט ו/או ברשת התקשורת ו/או בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות, בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע השתתפות בפעילות מבעד מי שמעוניין בכך, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תחויב בכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות ולא תעמוד נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות.

  ט. למעט האחריות הניתנת ביחס לפרס בהתאם לתעודת האחריות המקובלת אצלת עורכת הפעילות וכמופיע באתר https://houseofmarley.co.il/agree/ , ובנוגע לליקויים בלבד בפרס, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום אופן, על טיבו ו/או איכותו ו/או תקינותו של הפרס ו/או שירות ו/או מוצר אחר שיינתן באתר הפעילות, והכל בין אם עקב תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ובין אם עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כוח עליון, והדבר לא יהווה בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות או כל גורם אחר הקשור לעורכת הפעילות במישרין ו/או בעקיפין.

  י. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את מספר ו/או כמות הפרסים בתחרות.

  יא. מוסכם בזאת, כי לעורכת הפעילות שמורה הזכות לעניק את הפרס למשתתף אחר, על פי בחירתה, ובלבד שהמשתתף הנבחר עומד בכל התנאים הדרושים להענקת הפרס, וזאת במקרה בו הענקת הפרס לזוכה המקורי אינה אפשרית בשל התקיימות אחד מן התנאים הבאים:

  1. פרטי הזוכה לא ניתנים לבירור מכל סיבה שהיא.

  2. הזוכה לא אותר לאחר 14 ימים ממועד זכייתו.

  3. הזוכה הפר /ואו זייף ו/או לא מילא את תנאי תקנון זה.

  4. קיימת מניעה כלשהי על פי דין למסור את הפרס לזוכה.

  יב. החל מ10.4.24 יוכרז הזוכה אשר יפורסם בתגובה על גבי הפוסט. לזוכה ינתן 72 שעות לענות בהודעה פרטית כדי לממש את הפרס. במידה והזוכה לא זמין, יבחר זוכה חדש.

 3. שימוש במידע והגנה על פרטיות

  א. “מידע אישי” – משמע, כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

  ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטמה רשאים לעשות שימוש במידע אישי על המשתתפים, אשר נמסרו או יימסרו על ידם, לצורך יחסי ציבור ו/או פרסום ו/או לכל צורך אחר.

  ג. המשתתפים נותנים הסכמתם בזאת, כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, או כל חברה הנמנית על קבוצת קאופמן, יעשו שימוש במידע שסיפקו לה, לרבות במידע אישי, בין היתר על מנת לספק למשתתפים את המידע והפרס בו זכו וכן יהיו רשאים לשלוח למשתתפים מידי פעם, בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרו), מסרונים, הודעות נוטיפישקשיין, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שעורכת הפעילות מאמינה שהמשתתפים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר הפעילות ו/או בשירותיו.

  ד. אם אין ברצון המשתתף להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, הוא יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לעורכת הפעילות sherut@u-nique.co.il

  ה. בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי עורכת הפעילות ובכלל זה שירות וסקרים, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של אתר הפעילות.

 4. הגבלת אחריות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמם

  א. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אחראים על טיבו של הפרס שיסופק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה למעט כמפורט לעיל.

  ב. הפרס מוצע לשימוש כפי שהוא, AS IS. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין הפרס, מגבלותיו והתאמתו.

  ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים ומשחררים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, שנגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, לפרס באתר הפעילות ו/או לכל שירות אחר הניתן בו.

  ד. כמו כן, המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא פוטר את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר הפעילות או בגין אספקתו של הפרס או טיבו או בגין כל מידע, שהושג באמצעות אתר הפעילות או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר הפעילות.

  ה. היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יחול, אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר הפעילות, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול הפרס, הגבלתו או להפסקת התחרות.

  ו. היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של לקוח. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

  ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב הלקוח כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), פעולות איבה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו”ב, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

  ח. אספקת הפרס (כולו או חלקו) על ידי עורכת הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ועורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו ללקוח או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

  ט. עורכת הפעילות אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

 5. תנאים כלליים:

  א. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לפעול על-פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיו ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את כלל המשתתפים מרגע פרסומם באתר הפעילות סמוך למועד השינוי ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא עורכת הפעילות לנכון.

  ב. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

  ג. הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת הפעילות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא פרסום מטעם עורכת הפעילות לכל משתתף להציע לעורכת הפעילות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

  ד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

  ה. ניתן לעיין בתקנון זה במשרדים של עורכת הפעילות או באתר הפעילות

   

  ט.ל.ח